Moss kommune

Vannforsyning og vannkvalitet

I Norge har vi mye vann av god kvalitet og rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Men, mange vannforekomster har likevel en dårlig miljøtilstand- og kvalitet. Dette gjelder også i et så relativt urbanisert område som Mosseregionen. Vansjø er hovedvannkilde i Moss kommune- og region og forsyner ca. 60 000 mennesker med drikkevann. Vil du finne ut miljøtilstand på de forskjellige vannområder i nærområdet kan du gå inn i Vann-Nett Portalen. Med EUs vanndirektiv og vannforskriften er det satt fokus på det kontinuerlige arbeidet for et godt vannmiljø.


Et godt vannmiljø er viktig av flere grunner, blant annet: 

  • God drikkevannskvalitet 

  • Naturmangfoldet i og rundt vannforekomstene   

  • Friluftslivet i og rundt vannforekomstene  

  • Fiske 

  • Jordbruk 

 

Moss kommune har ansvar for gjennomføringen av vannforskriftsarbeidet i vannområdene i Moss. Det er nødvendig å gjennomføre tiltak blant annet for å:

  • Hindre forurensning fra vei og avløpsnettet

  • Hindre forurensning fra jordbruksområder

  • Kartlegge tiltak for å  hindre flom

  • Gjenåpne/ restaurere bekker

  • Utbedre vandringshindre og tilrettelegge for gode oppvekst- og leveområder for fisk, ål og andre vannlevende organismer

 

Drikkevann og kvalitetskrav
Vansjø er Moss kommunes hovedvannkilde og kommunen har et årlig måleprogram som inkluderer kjemiske og bakteriologiske analyser, samt undersøkelser av plante- og dyreplankton. Vi fører vannverkskontroll gjennom å kontrollere at behandlet vann tilfredsstiller gjeldende forskrifter til vannforsyning og drikkevann.

 

Vannforekomster i Moss

Mossesundet
Miljøstatus for Mossesundet er per 2019 registret med moderat økologisk og dårlig kjemisk tilstand og det påvist relativt høye verdier av miljøgifter. Dette er resultatet av aktivitetene knyttet til industri og maritim virksomhet som tidligere har vært i området. Miljømål for Mossesundet er at vannforekomsten skal ha god både økologisk og kjemisk miljøtilstand innen 2026.  

Vansjø og vannområdet Morsa
Vansjø er en innsjø som ligger i Våler, Råde, Rygge og Moss kommuner. Vansjø er demmet opp av raet som ble dannet på slutten av siste istid. Med en strandlinje på over 250 km og flateinnhold på 46 kvadratkilometer er Vansjø en av landets største innsjøer.
Vansjø huset aktiviteter og interesser som inkluderer vannkraft, båtliv, friluftsliv, naturopplevelser, jordbruk og drikkevannskilde. Vansjø er per 2019 registrert med moderat økologisk tilstand. Den kjemiske tilstanden er kjent. Vansjø er per i dag overbelastet med næringssalter (nitrogen og fosfor) og dette er grunnen til den moderate økologiske tilstanden. Miljømålene for Vansjø er god både moderat og kjemisk tilstand.