Moss kommune

Støy

Moss kommune anbefaler at den som plaget av støy først tar kontakt med den som bråker, og dette kan være den som utfører arbeide eller som eier eiendommen hvor det støyes fra.  

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i dag. Dette skyldes bl.a. at stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder hvor støyproblemene er størst. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner (vifter etc.), industri, naboaktiviteter, bygg og anleggsvirksomhet. Med så mange støykilder kan det oppstå konflikter og konfliktene kan være sammensatte og vanskelig å løse, selv om støy er hjelmet i flere lovverk og forskrifter. Forskrifter og lovverk forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.