Moss kommune

Radon

Hva er radon? 

Radon er en usynlig og luktfri gass (edelgass) som dannes kontinuerlig i jordskorpa ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.   

Hvordan påvirker radon min helse? 

Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. 

Hvorfor finnes radon i hus? 

Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.

 
 

Bor jeg i et radonhus? 

Radonmålinger bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. Undersøk om målingene følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) måleprosedyre for radon i boliger. Du kan stille følgende kontrollspørsmål som du bør få ja på:

  • Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger?

  • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder?

  • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset?

  • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?

  • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger?

  • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?  

Les mer om måling av radon i bolig på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Ta kontakt med Miljørettet helsevern i Moss kommune om du har spørsmål: 
miljorettet-helsevern@moss.kommune.