Moss kommune

Luftkvalitet

Hvorfor er luftforurensning viktig?

Frisk luft er viktig for trivsel og helse. Luftforurensning påvirker din helse. På Folkehelseinstituttets nettsider kan du finne enkle faktaark om luftkvalitet og helse, samt en utfyllende håndbok for uteluft. 


Hvor god er luftkvaliteten i Moss?

Moss kommune har sammen med Statens vegvesen opprettet en målestasjon for  svevestøv og nitrogendioksid (NO2). Resultatet fra disse målingene kan sees på https://luftkvalitet.nilu.no. Svevestøv ble målt i 2011/2012 og ble tatt opp igjen i 2016. I oktober 2017 ble det også igangsatt målinger av NO2. 

Resultatene fra målingene viser at Moss kommune ligger under nasjonale grenseverdier. Resultatene viser imidlertid tidvis høye konsentrasjoner av finstøv PM2,5 – spesielt når det er kaldt vær med lite vind. På de verste dagene har kommunelegen frarådet små barn og personer med luftveissykdommer å oppholde seg utendørs.  

I perioder når veibanen tørker opp – spesielt på senvinteren - viser resultatene også høye konsentrasjoner av veistøv (PM10).  
De siste årene er det blitt mer og mer fokus på nitrogenoksid (NO2). Stadig større andel dieselkjøretøy bidrar til høyere utslipp av NO2 enn bensindrevne biler. Siden NO2 målingene først ble igangsatt i oktober 2017 har vi et lite datagrunnlag pr. i dag til å omtale disse dataene 


Hva gjør vi i Moss for å få en bedre luftkvalitet?

Fra og med 2017 er det inngått en avtale mellom Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og byene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Moss om drift av veinære målestasjoner for lokal luftforurensing.

Målinger regulert av avtalen skal bidra til å danne grunnlaget for felles vurdering av behovet for å gjennomføre tiltak mot luftforurensning langs vegnettet. Avtalen skal også sette rammene for fordeling av kostnader og arbeid forbundet med drift av målestasjonene som inngår i avtalen. 


Hva er kilder til luftforurensning?