Moss kommune

Graving i grunnen

Skal du grave i grunnen, eller gjøre andre arbeider som påvirker grunnen, må du sjekke om det er mistanke om forurensning i området hvor du skal utføre arbeidene.

Det er ulike måter å gjøre dette på:

• Du kan gå inn på kart over kjente risikoområder for forurenset grunn i "gamle" Moss kommune (PDF, 12 MB).
• Du kan gå inn på Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase og søke opp området du skal arbeide i. 
• Du kan ta kontakt med kommunens miljørådgiver og rådføre deg.


Generelt, der det tidligere har vært en virksomhet som kan ha ført til forurensning, for eksempel bensinstasjon, bilverksted, gartneri, industri m.m. er det risiko for forurensning. Skal du grave i sentrum er det også risiko for forurensning. Om det er mistanke om at det kan være forurenset grunn i området hvor arbeider skal utføres må området undersøkes og eventuell forurensning kartlegges. For å undersøke og kartlegge forurensning må det tas ut jordprøver som skal analyseres for miljøgifter og tungmetaller. Prøvene skal tas ut både i topplaget og ved 1 meters dyp. Om analyser av jordprøver påviser at jorda er forurenset må en det utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn og sendes til Moss kommune for godkjenning.

Tiltakshaver har ansvar for å sende inn tiltaksplanen og for at arbeidene ikke starter før kommunen har godkjent tiltaksplanen. Det er avdeling Natur, klima og bymiljø som skal godkjenne tiltaksplaner. Erfaringsmessig er det klokt å ta kontakt med fagfolk (for eksempel miljøgeolog) når man skal i gang med vurderinger rundt forurenset grunn. Tiltaksplan for forurenset grunn må utarbeides i henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2 "Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", § 2-6. Forurensningsforskriftens kapittel 2 har som formål å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene

Det skal utarbeides et nytt kart over områder hvor det kan være risiko for foruenset grunn (eller påvist forurneset grunn) som omfatter hele den nye kommunen i 2020. Moss kommune har en egen forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr for behandling av tiltaksplan for forurenset grunn.