Moss kommune

Klimaplan i Moss kommune

   

Det er et mål at vi i Moss tar ansvar for våre ressurser, vår natur og det globale klimaet slik at framtidas generasjoner skal ha like god livskvalitet som oss. For å kunne ta det ansvaret har Moss kommune en kommuneplan som beskriver hvordan vi skal jobbe med FNs bærekraftsmål. Bærekraftsarbeidet betyr at Moss kommune skal ta hensyn til miljø og klima, sosiale forhold samt økonomiske aspekter i sin hverdag. Definisjonen for bærekraftig utvikling er som følger: “Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.”

Moss kommune fikk ny klimaplan i 2021. Arbeidet har vært gjort i samarbeid med Klima Østfold (Klima Østfold består av kommunene i Østfold, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold).

Klimaplanen er en kommunedelplan under kommuneplanens samfunnsdel. Planen finner du her:

Klimaplanen (PDF, 45 MB)