Moss kommune

Hva er klimabudsjettet i Moss kommune?

 

Klimabudsjettet beskriver tiltak som må gjøres for at Moss skal nå sine klimamål, og er en handlingsplan for klimatiltak som vil gi klimagasskutt for direkte og indirekte utslipp. Klimabudsjettet viser klimatiltak som kommunen, næringsliv, landbruk og innbyggere kan, skal eller bør gjennomføre. På den måten er klimabudsjettet et styringsverktøy for kommunen.
Målene i klimabudsjettet er forankret i kommuneplanen og klimaplanen. Klimabudsjettet 2020 er det første klimabudsjettet for Moss kommune. Klimabudsjettet skal videreutvikles år for år, med stadig ny kunnskap og nye tiltak. Rapportering av tiltakene vil til en viss grad være tallbasert, men like viktig er det å vise fram tiltakene og beskrive dem når de er gjennomført. Tiltakene som gjennomføres er en del av omstillingen fram mot lavutslippssamfunnet 2050.
Klimabudsjettet er en del av Moss kommunes økonomiplan. 

Klimabudsjett 2021 

(Klimabudsjett 2021 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2020)
Arbeidet med klimabudsjettet
Utarbeidelsen av det faglige grunnlaget for kommunens to første klimabudsjett (klimabudsjett 2020 og 2021) har skjedd i samarbeid med andre kommuner i Østfold initiert av Klima Østfold-samarbeidet (et klimasamarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen).
For å sikre eierskap, oppfølging og forankring i organisasjonen er klimabudsjettet integrert i den ordinære økonomiplanen, og vil bli integrert i kommunes rapportering i forhold til årsbudsjett og økonomiplan. 
 
Klimabudsjettet beskriver en rekke tiltak som vil bidra til utslippsreduksjoner. Noen av tiltakene er tallfestet, effektene av tiltak som er forventet å gi reduserte klimagassutslipp gjennom adferdsendringer, er vanskelig å tallfeste. Å endre atferd er likevel et viktig bidrag for å redusere utslippene og ikke minst som nødvendig for å omstille til lavutslippssamfunnet. Det er beskrevet kjente tiltak som samfunnsaktører i Moss gjennomfører og som Moss kommunes virksomheter gjennomfører.
 
For å nå klimamålene må utslippene reduseres i ulike sektorer. I Moss kommune har vi i dag mål for å redusere utslipp innenfor temaene transport, avfall, bygg og energi, forbruk, avfall og avløp. I tillegg til å redusere utslipp, kan økt karbonopptak i skog, myr og jordbruk redusere netto utslipp.
 
Klimabudsjettet synliggjør økonomiske ressurser knyttet til tiltak. For å oppnå størst mulig gevinst av tiltakene er det viktig at kommunen samarbeider på tvers av egne virksomheter, med innbyggerne og lokalt næringsliv, samt med regionale og statlige myndigheter.
 
Gjennomføring av klimatiltak vil ha andre positive effekter enn å redusere klimagassutslipp:
- Tiltakene vil bidra til bedre folkehelse gjennom redusert lokal luftforurensning, økt byliv og økt fysisk aktivitet.
- Gjennomføring av klimatiltak krever innovasjon og teknologiutvikling.
- Økt etterspørsel etter klimavennlige løsninger vil bidra positivt til grønn næringsutvikling.