Moss kommune

Hvordan jobber bøndene med bærekraft?

 

 

Med 31.000 daa jordbruksareal kan Moss stolt kalle seg en landbrukskommune! På jordene våre dyrkes alt fra korn, poteter, brokkoli, beter og reddiker til gressplen, og vi har 65 økologiske melkekuer. 

 

 

Vi har landets beste grønnsaksjord, og har således et nasjonalt ansvar for å ivareta denne ressursen. Det er viktig at landbruket har gode rammevilkår for å fortsette med produksjon av mat, utvikling av produkter og omstilling til det grønne skiftet.Jordbruket i Moss har en økende tilstedeværelse i produksjon av kortreist og/eller økologiske matvarer. Lokal matproduksjon fører til mindre transport, noe som reduserer utslipp og forurensing fra vei.

Landbruket har fra nasjonalt hold definert et mål om å være fossilfrie innen 2030. Dette betyr både maskinparken, driftsbygninger/veksthus og høy/korntørker må drives av fornybart drivstoff/energikilder. Kommunen skal støtte opp om dette ved å delta i regionalt samarbeid som muliggjør uttesting av maskiner og korntørker. Landbrukskontoret for Råde- og Moss kommune hjelper bøndene med å søke om tilskudd dersom de har behov for det. På denne siden kan du lese mer om det å være bonde i Moss.

Slik skal landbruket i Moss bidra til klimagasskutt:

  • God forvaltning og drift av jordene: agronomisk kompetanse som gjør at man får minst mulig klimagassutslipp for hver produserte enhet. Dette dreier seg hovedsakelig om jordarbeiding og drenering.

  • Karbonfangst: I skogen tas det opp mye karbon når trærne vokser, og det er spesielt den perioden trærne produserer mest ny masse at det tas opp CO2 fra atmosfæren. Skogene bør derfor pleies slik at man sørger for å få mest mulig vekst. I tillegg må denne veksten bindes dersom det ikke skal gå tilbake til atmosfæren når trærne dør og råtner. Det gjelder derfor å få opp andelen trevirke i produktutvikling og byggebransjen.

  • Produksjon av fornybar energi: biogass, biodiesel, trekull, vindkraft og solceller på større takflater.

  • Miljøledelse i gårdsvirksomhetene: omlegging av fyring og drivstoff til fossilfrie alternativer (kompost, solceller, biogass, flis- og halmfyring), god avfallshåndtering og omlegging av forbruk til mer miljøvennlige alternativer.