Konsesjon i landbruket

 

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer

Landbrukskontoret for Råde- og
Moss kommune

Larkollveien 9
1570 Dilling

Telefon: 69 24 80 00
Åpningstid: hverdager 08:00 - 16:00

Konsesjonsloven har følgende formålsparagraf:

"Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

  • Fremtidige generasjoners behov
  • Landbruksnæringen
  • Behovet for utbyggingsgrunn
  • Hensyn til miljøet, allmenne naturvern og friluftsinteresser
  • Hensyn til bosetting"

Du trenger ikke konsesjon ved erverv av:

  • Boligtomt eller tomt for fritidshus, dersom området er regulert eller avsatt til slikt  formål i kommuneplanen.
  • Bebygd eiendom, inntil 100 da (maks 35 dekar dyrket mark)

Dette er unntak på grunnlag av erververens stilling.

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er:

  • Eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje.
  • Odelsberettigede til eiendommen.
  • Staten, fylkeskommunen eller kommunen

Les mer om konsesjon på landbruksdirektoratets nettside

Slik søker du eller erklærer fritak fra konsesjon:

Søknad om konsesjon eller erklæring om fritak fra konsesjon sendes kommunen hvor eiendommen ligger innen 4 uker etter at kjøpekontrakten for eiendommen er undertegnet.