Moss kommune

Jeg ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler skal bidra til å gi flere mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Hva kan du søke om? Det er mulig å søke om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg. Det skilles primært på to ulike anlegg:

  • Ordinære anlegg betyr anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet.
  •  Nærmiljøanlegg er anlegg for utendørs egenorganisert aktivitet som primært er rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år.

Hvem kan søke om spillemidler? De som kan søke er hovedsakelig idrettslag under Norges Idrettsforbund, velforeninger og andre frivillige organisasjoner. For nærmere opplysninger: Anleggsregisteret

Søknadsfrister Spillemidler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg er 1. oktober Søknadsskjema til spillemidler

Aktuell informasjon Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette. Det er også en god anledning til å begynne dialogen med kommunen om det kommende anleggsprosjektet.

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og/eller fysisk aktivitet. Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av særinteresser. For mer informasjon om søknadsprosess, bestemmelser og veiledning se Anleggsregisteret.