Moss kommune

Lønn og ansiennitetsberegning

For at du skal få riktig lønn må du sørge at vi har all dokumentasjon vi trenger for å beregne riktig ansiennitet og innplassere deg i riktig stillingskode.

Lønn og ansiennitetsberegning

For at du skal få riktig lønn må du sørge at vi har all dokumentasjon vi trenger for å beregne riktig ansiennitet og innplassere deg i riktig stillingskode.

Dokumentasjonen fra tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere skal inneholde:

 • Start og sluttdato
 • Stillingsprosent og stillingstype
 • For ekstrahjelp/tilkallingsvikarer må timeantallet være spesifisert

Oppgitte opplysninger som ikke er dokumentert eller er mangelfullt dokumentert, iht. kulepunktene over, vil ikke bli tatt med i beregningen. 

Regler for ansiennitetsberegning

Ansiennitetsbestemmelsene er regulert av Hovedtariffavtalen §12.
Det er regelverket på tilsettingstidspunktet som er gjeldende for ansiennitetsberegningen.

 • Lønnsansienniteteten fastsettes ved tilsetting/tiltredelse. Dette gjelder også ved overgang til ny stilling hos samme arbeidsgiver (ikke omgjøring av stilling).
 • Søker du om å få godkjent tidligere tjeneste på et senere tidspunkt, har du bare krav på å få dette godskrevet fra det tidspunktet søknaden ble fremmet.
 • Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.
 • Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.
 • Lønnsansiennitet beregnes ikke forholdsmessig. Har du for eksempel jobbet i en 20 prosent stilling i 2 år, godskrives denne tjenesten med 2 år.
 • Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for deg som jobber som ekstrahjelp/timelønnet som over en periode på ½ år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke.

Merk at det er ulike ansiennitetsbestemmelser som gjelder for tilsettinger før og etter 1.5.2022.

Regler for ansiennitetsberegning, tilsettinger til og med 30.4.2022

 • Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år dersom det dokumenteres med fødselsattest, dåpsattest eller annen offentlig dokumentasjon. Du kan ikke ha vært i utdanning eller inntektsgivende arbeid i samme tidsperiode.

 • Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste. Som privat tjeneste regnes også omsorgsarbeid inntil 3 år og arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Arbeid i hjemmet dokumenteres med oversikt over perioden du har vært hjemmeværende/fødselsattest på barn/bekreftelse på pleie/stell av syke/gamle. Du kan ikke ha vært i utdanning eller inntektsgivende arbeid i samme tidsperiode.

 • Ved tilsetting i stilling med særskilt krav om utdanning ved tiltredelse godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Som privat tjeneste regnes også omsorgstjeneste med inntil 3 år.
 • For undervisningspersonale godskrives offentlig tjeneste fullt ut i tillegg til all privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Som privat tjeneste regnes også omsorgstjeneste med inntil 3 år.
 • Fagarbeidere får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet etter fylte 18 år. Verdiskapningsdelen utgjør ett år.
  Fagarbeidere beregnes som stillinger med særskilt krav om utdanning.
 • Verneplikt er en offentlig tjeneste, og godskrives i lønnsansienniteten for alle stillingsgrupper.
 • Selvstendig næringsdrivende må lage oversikt over hvilke perioder de har hatt selvstendige oppdrag. Videre må det innleveres ligningsattest som viser inntekt for tjenesteperiodene, og en bekreftelse på bransje fra brønnøysundregisteret. Attestene danner grunnlag for gjennomsnittsberegning av omfang som medregnes i ansienniteten.  

Regler for ansiennitetsberegning, tilsettinger fra og med 1.5.2022:

I ny hovedtariffavtale er bestemmelsen om lønnsansiennitet i hovedtariffavtalen § 12 endret slik at alle arbeidstakere får medregnet all privat tjeneste ved tilsetting. Arbeid i hjemmet vil fortsatt kun medregnes for ansatte i stillinger uten særlige krav til utdanning. Det er fortsatt dokumentasjonskrav for at tidligere tjeneste skal kunne medregnes.

Streik for medlemmer i Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag og Skolenes landsforbund

Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag og Skolenes landsforbund takket nei til ny hovedtariffavtale fra 1.5.2022, og er for tiden i streik. De nye ansiennitetsbestemmelsene gjelder derfor ikke deres medlemmer. Først når streiken er over vil iverksettelsesdato for disse ansatte fastsettes. Inntil videre gjelder de gamle bestemmelsene (for tilsettinger til og med 30.4.2022)