Prosjekt Rent Mossesund

Mossesundet mot Moss by, sett fra Jeløy - Klikk for stort bilde 

Om prosjektet

Prosjektets oppstart

Miljømål

Spørsmål og svar om prosjektet

Rapporter

Om prosjektet

Stortinget bestemte på begynnelsen av 2000-tallet at Norges kyst skulle beskyttes og bevares, og at forurensning skulle ryddes opp i. Dette er forankret i to Stortingsmeldinger; St.M nr. 12 (2001-2002) og St.M. nr. 12 (2001-2002).

Mossesundet kom ikke på prioriteringslisten over de 17 lokasjonene hvor det skulle bevilges penger til opprydding. Moss kommune sendte i 2008 likevel inn en søknad til Miljødirektoratet (den gang Klif) om midler til å kartlegge sjøbunnen i Mossesundet. Penger ble bevilget og kartleggingen ble gjennomført.

Prosjektet frem til 2015 var et samarbeid mellom Moss kommune, Fylkesmannen i Østfold og Vannområdet Morsa. Av ulike grunner, blant annet mangel på økonomiske midler, stoppet prosjektet opp. De foretatte undersøkelsene av sjøbunnen viser at den er svært forurenset grunnet industriell og annen aktivitet over lang tid, og at det er et behov for å rydde opp forurensningen. Det er påvist høye konsentrasjoner av tungmetaller, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og tributyltinn (TBT). 

Prosjektets oppstart

Kommunen har nå fått midler fra Miljødirektoratet og har dermed gjenopptatt prosjektet. Kommunen er prosjekteier og prosjektleder. Prosjektet er i en tidlig fase og det skal utføres flere undersøkelser og kartlegginger av sjøbunnen. Deretter skal tiltakene detaljprosjekteres før det så skal søkes om tillatelse og midler til gjennomføring.

Mer info om forurenset sjøbunn og prosjekter om opprydding av forurenset sjøbunn finnes her: Forurenset sjøbunn (miljodirektoratet.no)

Miljømål

Miljømål for Mossesundet ble vedtatt av bystyret i Moss 09.11.2015. Det overordnede miljømålet for Mossesundet er: 

”Mossesundet skal være i god økologisk tilstand og ha en vannkvalitet som tilfredsstiller alle som bruker sundet”.

EUs vannrammedirektiv (vannforskriften), regional plan for vannforvaltning og helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden er også styrende for oppryddingen av miljøgifter i sjøbunnen i Mossesundet. 

Spørsmål og svar om prosjektet


Rapporter

Rapporter som er utarbeidet på oppdrag av Moss kommune er listet opp nedenfor. Det foreligger flere fagrapporter om tilstanden til sediment og økologiske faktorer, utarbeidet på oppdrag av andre oppdragsgivere. 

 

Prosjekt Rent Mossesund
Tittel Publisert Type
Mossesundet miljøgifter i sedimenter Rambøll 2010

06.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mossesundet miljøgifter i sedimenter Rambøll 2010.pdf
Forurensede sedimenter i Mosseelva 2012

06.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forurensede sedimenter i Mosseelva 2012.pdf
Undersøkelse fisk og skalldyr i Mossesunder_del 2 Skjell NIFES 2010

06.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Undersøkelse fisk og skalldyr i Mossesunder_del 2 Skjell NIFES 2010.pdf
Undersøkelse fisk og skalldyr i Mossesunder_del 1 Fisk NIFES 2010

06.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Undersøkelse fisk og skalldyr i Mossesunder_del 1 Fisk NIFES 2010.pdf
MIljøgifter i Mossesundet Rambøll 2010

06.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned MIljøgifter i Mossesundet Rambøll 2010.pdf
Undersøkelser av miljøgifter i Mossesundet NIVA 2008

06.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Undersøkelser av miljøgifter i Mossesundet NIVA 2008.pdf
MIljøgifter i Mossesundet Rambøll 2011

06.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned MIljøgifter i Mossesundet Rambøll 2011.pdf
Kildekartlegging av miljøgifter til Mossesundet

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kildekartlegging av miljøgifter til Mossesundet.pdf