Moss kommune

Om prosjektet

 

Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre, med de eldre i førersetet

Arbeidet med reformen Leve hele livet er i gang i Moss, og målet vårt er å skape nåtidens, og fremtidens aldersvennlige Moss, hvor kommunen, innbyggere, næringsliv, frivilligheten og andre aktører i kommunen vår finner de beste løsningene sammen!

De eldre i Moss er kommunenes beste rådgivere i denne reformen, og derfor skal de få være med å bestemme før planene legges.

Reformen består av fem satsingsområder:

• Et aldersvennlig samfunn
• Aktivitet og fellesskap
• Mat og måltider
• Helsehjelp
• Sammenheng og overganger i tjenesten

I prosjektet er det fem arbeidsgrupper (en for hvert satsingsområde), hvor ansatte i kommunen, representanter fra frivillige organisasjoner, medlemmer fra eldrerådet, innbyggere og andre samarbeider.

Vi skal tenke nytt på hvordan vi skal planlegge, og hvordan vi utvikler tilbud, tiltak og tjenester. Viktige stikkord i arbeidet er samskaping, forebygging, kvalitetsforbedring og pasienttrygghet.

Kartlegging

Vi legger stor vekt på å først finne ut av behovene og ønskene blant våre innbyggere, og vi går i uke 21 ut med en digital undersøkelse til alle innbyggere i Moss fra 18 år og oppover. Vi ønsker innspill fra de eldre, de som legger planer for når de blir eldre, pårørende og de yngre som har besteforeldre og de som kanskje vil være med på generasjonsmøter.

Det vil også bli gjennomført dybdeintervjuer med mange eldre i kommunen (frem til 2. juli 2021), og vi håper mange vil hjelpe oss med å finne frem til de gode tankene og ideene som kan bidra til en bedre alderdom.

Underlagsinfo

Regjeringen la 4. mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. desember 2018, se Innst. 43 S (2018-2019).

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Les mer på regjeringen.no