Moss kommune

Vann og avløpsprosjekter i Moss kommune

Prosjekt og utvikling er en virksomhet under PMT. Vi jobber hovedsakelig med å planlegge utskiftning av gamle vann- og avløpsledninger i Moss kommune, for å sikre våre innbygger en trygg vannforsyning og en sikker bortledning av avløpsvann. Men vi vil også bistår andre virksomheter i Moss kommune med å gjennomføre sine prosjekter, som innebærer anleggsarbeider i Moss kommune.

Under vil vi publisere informasjon som beskriver pågående arbeider og planlagte arbeider. Du vil i oversiktskartet kun navigere deg rundt til de forskjellige prosjektene.

Innholdsfortegnelse:

Pågående prosjekter

Anlegg til prosjektering

Planlagte prosjekter

Eksterne prosjekter

Oversiktskart

Kart gravemelding

Praktisk informasjon i pågående prosjekter:

Parkering:
For å sørge for god trafikkavvikling i trange gater mens gravearbeidene pågår kan det i perioder bli vanskelig eller umulig å parkere ved enkelte eiendommer. Entreprenør vil sette opp skilt og informere berørte beboere. 

 

Omkjøring:
I anleggsperioden vil det være behov for å stenge veier for trafikk, eventuell omkjøring blir skiltet.

 

Støy: (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442)
Det vil forekomme en del støy og støv fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår. Vi ber om tålmodighet ovenfor de som arbeider slik at arbeidet kan utføres sikkert, raskt og effektivt. På vinteren må vi av og til tine tele, for å få frostfri graving.

Vannforsyning / vannavstenging:
Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Etter en vannavstenging er det viktig å spyle ut med kaldt vann frem til vannet er rent igjen. Ikke benytt vaskemaskin/oppvaskmaskin i perioden vannet stenges av.

 

Nattarbeider:
Av og til vil det forekomme nattarbeid i prosjektene. Vi vil da sende ut SMS varsel. 

 

SMS varsling:
Viktige beskjeder vil bli gitt på SMS. På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse. I særskilte tilfeller vil entreprenøren gi muntlig beskjed.

Pågående prosjekter:

Til innholdsfortegnelse

Vann og avløp:

​​

Bukkespranget sør - nye vann og avløpsledninger til nye omsorgsboliger.

Prosjektnummer: 500086

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut gamle ledninger for vann, spillvann og overvann.

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: Multiconsult

Lengde: 200 meter

Anleggstid: desember 2022 - Mars 2023

Status: Prøvegraving og tilrigging i 2022, anleggstart 2023

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Alexander Rådal / Byggeleder Lars Espen Benjaminsen

Entreprenør: Råde Graveservice AS - Ole Jørgen Forsetlund, tlf 90614925

Informasjonsbrosjyre (PDF, 489 kB)

Hans Nielsen Hauges vei - vann og avløp

Prosjektnummer: 500260

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut gamle ledninger for vann, spillvann og overvann.

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: Multiconsult

Lengde: 200 meter

Anleggstid: desember 2022 - Mars 2023

Status: Prøvegraving og tilrigging i 2022, anleggstart 2023

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Anders Nicolai Olsen / Byggeleder Henrik Fossum

Entreprenør: Dag Winther

Informasjonsbrosjyre (PDF, 489 kB)

Bellevue Stadion - Sanering av avløp og overvann

Prosjektnummer: 500252 

Beskrivelse: Moss kommune skal saner en gamel AF-ledning. (AF-ledning leder både overvann og avløp i samme rør)

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: VA-Consult

Lengde: 130 meter

Anleggstid: september 2022 - Oktober 2023

Status: Anleggsarbeider starter i uke 40

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Alexander Rådal / Byggeleder Lars Espen Benjaminsen

Entreprenør: Dag Winther

Informasjonsbrosjyre

Hammerdalen - Ny vannledning 

Prosjektnummer: 500239

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut en eldre vannledning.

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: Multiconsult

Lengde: 400 meter

Anleggstid: Juni 2022 - september 2022

Status: Anleggsarbeider er ferdig. Asfaltering blir utført våren 2023.

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Lars Magnus Jøingsli

Entreprenør: Dag Winther

Informasjonsbrosjyre (PDF, 540 kB)

Voldskogen / Bankeveien - vann og avløp

Prosjektnummer: 500192

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut en overvannsledning og gamle vann- og avløpsledninger.

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: Cowi 

Lengde: 170 meter

Anleggstid: ENO 2022

Status: Geotekniskundersøkelse ferdig, Moss kommune må se på tiltak for grunnforhold før et eventuelt anleggsoppstart. Prøvegraving i sommer viser at vi må gjøre noen stabiliteringstiltak før vi begynner.

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Erik Nilsen / Byggeleder Lars Espen Benjaminsen

Anleggsleder Entreprenør: Dag Winther

Informasjonsbrosjyre (PDF, 540 kB)

Varden syd - vann og avløp.

Prosjektnummer: 500073

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger.

Entreprenør: Brødr. Lie AS

Prosjekterende: Cowi 

Lengde: 650 meter

Anleggstid: august 2021 - august 2022

Status: Anleggsarbeider er i gang.

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Alexander Rådal / Svein Bråthen

Entreprenør: Dagfinn Lie - 91560135

Informasjonsbrosjyre

 

Utsynet nord og Refsnesskogen

Prosjektnummer: 500085 

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger.

Entreprenør: Eivind Engseth AS

Prosjekterende: Cowi 

Lengde: 1550 meter

Anleggstid: januar 2022 - mars 2023

Status: Anleggsarbeider er i gang.

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Lars Magnus Jøingsli / Byggeleder Henrik Fossum

Entreprenør: Egil Skjølingstad - 41415025

Oversiktskart: Utsynet nord og Refsnesskogen

Informasjonsbrosjyre

Kirkeveien - vann og avløp 

Prosjektnummer: 500082

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut en gammel vannledning av eternitt langs Kirkeveien og legge ny en pumpeledning for avløp. 

Oppdatering: Moss kommune skal også legge offentlige ledninger inn Østmarkaveien og Balkeveien.

Entreprenør: Olimb anlegg AS

Prosjekterende: Cowi

Lengde: 2830 meter

Anleggstid: mars 2021 - Desember 2022

Status: Anleggsarbeider er nå avsluttet, det som gjenstår er private stikkledninger og tilknytninger. 

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Erik Nilsen

Entreprenør: Njål Sigurd Sørensen

Informasjonsbrosjyre (PDF, 566 kB)

 

Carlbergveien nord - VA og fortau

Prosjektnummer: 500199 

Beskrivelse: Moss kommune skifter ut vann- og avløpsledning, samt legge nytt fortau.

Entreprenør: Eivind Engseth AS

Prosjekterende: Cowi

Lengde: 600 meter

Anleggstid: mars 2021 - august 2021

Status: Anleggsarbeider er ferdig. Gjenstår litt asfaltering og istandsetting av området. Blir tatt før sommeren.

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Prosjektleder Anders Nicolai Olsen / Byggeleder Henrik Fossum

Entreprenør: Dag Winther

Informasjonsbrosjyre

Anlegg til prosjektering

Til innholdsfortegnelse

 • Prosjektnummer 500189 Fagerliveien / Per Sivles vei. Prosjektering er ferdig.
 • Prosjektnummer 500070 Halmstad / Gatu, overvann. Prosjektering er ferdig fra Cowi.
 • Prosjektnummer 500155 Osloveien 82 vannledning - Bytte ut en gammel vannledning. Prosjektering er i gang hos Cowi.
 • Prosjektnummer 500163 Marineveien, legge ny vannledning slik at man kan kjøre vannet i ring. Prosjektering er i gang hos Cowi.
 • Prosjektnummer 500217 Carlbergveien sør - Nye vann- og avløpsledninger - Prosjektering er i gang.
 • Prosjektnummer 500252 Utbedre en AF som krysser Bellevue stadion. Prosjektering er i gang hos VA Consult Østfold.
 • Prosjektnummer: 500214 Hellings, Åslia. Bytte vann- og avløpsledninger, samt gatelys i Åslia. Mulig overvannshåndtering og ny veioppbygging. Prosjektering hos Multiconsult er i gang.
 • Prosjektnummer 500240 Magnus Tyrholms vei. Prosjektering pågår.
 • Prosjektnummer 5000239 Hammerdalen vannledning. Prosjektering pågår.
 • Prosjektnummer  500xxx Svaleveien vannledning, prosjektering er i gang hos Multiconsult.
 • Prosjektnummer 5000xxx Mellomfaret vannledning. Prosjektering er i gang hos Multiconsult.
 • Prosjektnummer: 500xxx PV 2xx Per Gynts vei. Ny pumpestasjon for vann, som er en konsekvens av nye omsorgsboliger på Grindvold. Prosjektering er i gang.
 • Prosjektnummer 500241 Stranda 22 overvannsledning.

Planlagte prosjekter

Til innholdsfortegnelse

 • Prosjektnummer 500083 Flytte pumpestasjonen på Vold og se på avløp fra Halmstad.
 • Prosjektnummer 500135 Birkerbeinerveien / Snorresvei. Nye vann- og avløpsledninger. Kartlegging pågår.
 • Prosjektnummer 500140 Anna Hagmannsgate / Per Sivles vei, nye vann og avløpsledninger. 
 • Prosjektnummer 500157 Jordmor Eriksens vei / Martebakken. Nye vann og avløpsledninger.
 • Prosjektnummer 500220 Peer Gynts vei/Osloveien. Viken FK skal bygge om krysset og Moss kommune gjør en vurdering om vi skal legge om/skifte ut VA-ledninger. Området må reguleres. Oppstart sommer 2023?

Har du spørsmål om prosjektene? Send en henvendelse til kommunetorget. Kontaktinformasjon står nederst på siden.

 

Eksterne prosjekter

Til innholdsfortegnelse

 

OVERSIKTSKART

Til innholdsfortegnelse

 

GRAVEMELDINGER I MOSS

Til innholdsfortegnelse