Bosetting og oppfølging for enslige mindreårige flyktninger

Boligsosial avdeling bosetter etter avtale med  Bufetat eller IMDi  enslige mindreårige flyktninger. Kommunen har ulike tiltak som er tilpasset barnets modenhet, alder og behov.  

Fosterhjem 

Fosterhjem er fortrukket som omsorgs- og integreringstiltak for de yngste enslige mindreårige flyktningene. 

Ta kontakt med Bufetat, dersom du kan tenke deg å bli fosterforelder: 

https://www.bufdir.no/Fosterhjem/ 

Bofellesskap 

Bofelleskapene er døgnbemannede og det bor mellom 4 og 6 ungdommer i hvert bofellesskap. Dette tilbudet gis til ungdommene i alderen 15 til 20 år.  

Hybler med oppfølging   

Noen ungdommer er klare til å bo i hybel når de kommer til Moss. De fleste ungdommene som bor i hybler har bodd i andre tiltak før de flytter for seg selv. 

Alle ungdommene som bor i hybel får oppfølging fra miljøterapeuter fra botiltakene.  

Vil du bidra til integrering? 

Moss kommune trenger leksehjelpere som kan hjelpe ungdommene i fag i grunnskole og videregående opplæring. Ta kontakt med Avdeling botiltak, avdelingsleder Mette Thue, epost: mette.thue@moss.kommune.no 

Ønsker du å bli representant for enslig mindreårig asylsøker? Du kan lese mer om dette på Statsforvalterens nettsider.