Moss kommune

Fritak for eiendomsskatt

Hvem kan søke om fritak fra eiendomsskatt?

  • Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning (2020), sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 319 197 (folketrygdens grunnbeløp x 3) kan søke. 
  • Beboere i borettslag - kan søke direkte uten å gå via borettslagets styre.
  • Søkers samlede bankinnskudd skal ikke overstige kr 106 399.
  • Søker må selv bo på eiendommen, det kan ikke søkes om fritak på eiendommer som leies ut eller fritidsboliger.

Ved innlevering av søknaden skal kopi av følgende dokumenter vedlegges:

  • Utskrift av grunnlag for skatt for 2020 husstandsmedlemmer over 18 år
  • Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet.

Vi presiserer at sakene er unntatt offentligheten og alle søknadene behandles konfidensielt.

Hvordan søke

Vi gjør oppmerksom på at fritaket kun gjelder for kalenderåret 2022. Alle må søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man ønsker å søke om fritak for hele 2022, må søknaden være innlevert innen 25. oktober 2021. Søknader som blir sendt etter 25. oktober, men før årsskiftet vil bli behandlet januar 2022.

Det er anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele 2022. Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet og gis ut kalenderåret.

Søk om fritak for eiendomsskatt digital

Pdf-versjon av søknadsskjema

Søknadsskjema kan også hentes på Kommunetorget i Dronningensgate 15, eller du kan få det tilsendt. Vilkårene for å få fritak finner du på side to i søknadsskjemaet.