Moss kommune

Fritak for eiendomsskatt

Hvem kan søke om fritak fra eiendomsskatt?

  • Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning (2021), sammen med leieinntekter, ikke overstiger 334 431 kroner (folketrygdens grunnbeløp x 3) kan søke. 
  • Husstandens samlede bankinnskudd skal ikke overstige 111 477 kroner.
  • Årsinntekt/bankinnskudd medregnes kun for personer over 18 år.
  • Søker må selv bo på eiendommen, det kan ikke søkes om fritak på eiendommer som leies ut eller fritidsboliger.
  • Beboere i borettslag kan søke direkte uten å gå via borettslagets styre.

Ved innlevering av søknaden skal kopi av følgende dokumenter vedlegges:

  • Utskrift av grunnlag for skatt 2021 for husstandsmedlemmer over 18 år
  • Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet.

Vi presiserer at sakene er unntatt offentligheten og alle søknadene behandles konfidensielt.

Hvordan søke

Fritaket gjelder kun for kalenderåret 2023. Alle må søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man ønsker å søke om fritak for hele 2023 og søknaden behandlet før nyttår, må søknaden være innlevert innen 24. oktober 2022. Søknader som blir sendt etter 24. oktober, men før årsskiftet vil bli behandlet januar/februar 2023.

Det er anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele 2023. Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt gis ut kalenderåret.

Søk om fritak for eiendomsskatt digital

Pdf-versjon av søknadsskjema

Søknadsskjema kan også hentes på Kommunetorget i Dronningensgate 15, eller du kan få det tilsendt. Vilkårene for å få fritak finner du på side to i søknadsskjemaet.

Andre som også kan søke om fritak for eiendomsskatt

Frivillige lag og foreninger:

Frivillige lag og foreninger med eiendommer som benyttes til samfunnsnyttige formål kan søke helt eller delvis fritak. For eiendommer hvor det er knyttet forretningsmessig drift opp mot bygget eller anlegget kan det i utgangspunktet ikke innvilges fritak. 

Fredede og verneverdige bygninger:

Bygninger som er fredet er fritatt for eiendomsskatt. For bygninger som er vurdert som verneverdige gis 50 prosent reduksjon av vedtatt eiendomsskatt. Bestemmelsen gjelder for alle bygninger som er registrert fredet eller verneverdige pr 2021. Om andre bygninger skal vurderes som verneverdige, må byantikvaren ta stilling til det. Bestemmelsen gjelder frem til kommunestyret fatter annet vedtak.