Moss kommune

Eiendomsskatt

I Moss kommune må alle som eier bolig, fritidsbolig og næringseiendom betale eiendomsskatt til kommunen. 

Inntektene fra eiendomsskatt kan kommunene selv bestemme bruken av, og i Moss brukes inntektene til å opprettholde gode kommunale tjenester for innbyggerne. Eiendomsskatten er hjemlet i eiendomsskatteloven. 

Vedtak om takst og offentlig ettersyn

Skattelistene (PDF, 3 MB) og fritakslistene (PDF, 359 kB) for alle eiendommer i Moss ligger ute til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 25. februar. I listene kan du blant annet se eiendomsskattetaksten for din eiendom og hvor mye du skal betale årlig i eiendomsskatt. Fakturaen du får i februar på kommunale avgifter er å anse som skatteseddel. Av fakturaen fremgår også eiendomsskattetaksten for din eiendom. Skattetakstgrunnlaget er i henhold til eiendomsskatteloven redusert med 30 prosent for bolig og fritidsbolig. Fradraget gjelder ikke øvrige eiendomstyper. Moss kommune benytter ikke bunnfradrag eller andre reduksjonsfaktorer.

For 2022 er promillesatsen på 2,8. Kommunestyret vedtar promillesats hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjettet. 

For nye og endrede eiendommer blir det vedtatt nye eiendomsskattetakster. Eiendomsskattetaksten bør gjenspeile markedsverdien på eiendommen i 2020, som er verdinivået takseringsretningslinjene tar utgangspunkt i. Du vil som hjemmelshaver få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din og hvor mye eiendomsskatt du skal betale. Vedtak om takst sendes hjemmelshaver når takst er vedtatt av sakkyndig skattetakstnemd. Grunnlaget for verdifastsettelsen er hentet fra kommunens register. Faktura for annen termin kommunale avgifter vil inneholde første og annen termin eiendomsskatt. Vær oppmerksom på at ligningsverdien som fastsettes av skatteetaten og eiendomsskattetaksten ikke er lik. 

Klage og klagefrist

Som skatteyter kan du klage på eiendomsskattetaksten eller utskrivningen av eiendomsskatten. Enklere endringer, som feil i faktagrunnlaget for eiendommen, behandles administrativt av eiendomsskattekontoret. Klager av mer omfattende slag, og klager på det administrative vedtaket, behandles av sakkyndig nemnd. Deretter går saken til eventuell endelig behandling av overtakstnemnd for eiendomsskatt. Medlemmene i nemndene er oppnevnt av kommunestyret, men er politisk uavhengige. Vi gjør oppmerksom på at ifølge lov om eiendomsskatt kan klagen resultere i lik, lavere eller høyere takst enn den opprinnelige fastsatte taksten. 

Fristen for å klage er seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel eller kunngjøring av at skattelistene er lagt ut. Klagefristen er 8. april 2022. 

Klageskjema

Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter seks ganger pr. år med etterskuddsvis betaling. Fakturaen du nå får omfatter første termin 2022. 

Hvem kan søke fritak fra eiendomsskatt

  • Eiendomsskatteloven § 7: 
    - Frivillige lag og foreninger: Frivillige lag og foreninger med eiendommer som benyttes til samfunnsnyttige formål kan søke helt eller delvis fritak. For eiendommer hvor det er knyttet forretningsmessig drift opp mot bygget eller anlegget kan det i utgangspunktet ikke innvilges fritak. 
    - Fredede og verneverdige bygninger: Bygninger som er fredet er fritatt for eiendomsskatt. For bygninger som er vurdert som verneverdige gis 50 prosent reduksjon av vedtatt eiendomsskatt. Bestemmelsen gjelder for alle bygninger som er registrert fredet eller verneverdige pr 2021. Om andre bygninger skal vurderes som verneverdige, må byantikvaren ta stilling til det. Bestemmelsen gjelder frem til kommunestyret fatter annet vedtak.  
  • Eiendomsskatteloven § 28:
    Grupper med lav betalingsevne: Husholdninger med inntekt i 2020, under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (319 197) brutto per år, og mindre enn en ganger folketrygdens grunnbeløp (106 399) i samlet sparekapital kan søke fritak fra eiendomsskatt. 

Her kan du lese mer, og søke om fritak fra eiendomsskatt

Eventuelle spørsmål kan rettes til eiendomsskattekontoret ved Jon Haave, telefon 404 10 830Jon.Erik.Haave@moss.kommune.no eller Yngve Larsen, telefon 404 00 401Yngve.Larsen@moss.kommune.no.