Jodtabletter

Jodtabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktivt jod. Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet. 

Jodtabletter er distribuert og lagres ved skoler.

Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år.

Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap* vil, ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jodtabletter, sannsynligvis sammen med et råd om å oppholde seg innendørs.

Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at Kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det.

Skoler og barnehager innhenter forhåndssamtykke fra foresatte til at deres barn skal få utlevert jodtabletter etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell hendelse.

Skolene i Moss kommune tilbyr utlevering av jodtabletter til barn/unge i alderen 1 år opp til under 18 år til de barn som oppholder seg i nærområde til skolen. Dersom utlevering av jodtabletter foregår i skolens ordinære åpningstid, gis dette til barn der samtykke er gitt fra foresatte og de foresatte vil bli varslet fra om at jodtabletter er gitt. Barna/elevene inntar da tablettene når de får de utlevert.

Kommunen vil ved en atomhendelse også levere ut jodtabletter ved helsestasjoner til barn under 1 år og til gravide og ammende.

Jodtabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende.

Advarsler og forsiktighetsregler ved bruk av jodtabletter:

  • Risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter er svært liten for barn og unge. 
  • Gravide og ammende skal unngå høyere dosering enn anbefalt.
  • Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler.
  • Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis (Duhrings syksdom) skal ikke ta jodtabletter.
  • Personer som er allergiske overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) skal ikke ta jodtabletter.
  •  Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Ved en atomhendelse

Søk råd (for eksempel råd om innendørs opphold) og hold deg orientert via internett, tv og radio.

Aktuelle nettsteder:

 

Om kriseutvalget for atomberedskap

*Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette konsekvensreduserende tiltak ved atomhendelser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Kriseutvalget er sammensatt med representanter fra: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket og Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap.

Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd. Kommunene mottar varsling fra Kriseutvalget for atomberedskap via Fylkesmannen.