Moss kommune

Barnevern, bolig og inkludering

Enheten består av ulike fagfelt som jobber sosialfaglig og endringsrettet med barn, unge, voksne og familier. Målet med å samle disse er å styrke helhetsperspektivet på familiene, og å gi mer oppmerksomhet til arbeid med sosioøkonomiske forhold.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får gode og trygge omsorgsvilkår. Boligssosial avdeling forvalter boligsosiale virkemidler og tiltak som bostøtte, Housing first, startlån og kommunale boliger. Regionens krisesenter er et hjelpetilbud for kvinner og menn med deres barn, som opplever ulike former for vold og mishandling i sin hverdag. Kommunens integreringsarbeid er forankret i enheten, sammen med bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Voksenopplæringen tilbyr kvalifisering for voksne på grunnskolens område og norskopplæring for nyankomne innvandrere, samt logopedi for voksne. I botiltak for enslige mindreårige flyktninger gis det botilbud og miljøterapeutisk oppfølging av denne målgruppen. Enheten skal bidra til å nå mange av kommunes målsettinger for utvikling på levekårsområdet.