Veiledning til deg som ønsker å etablere et snødeponi

Kommunen har denne vinteren mottatt mange henvendelser om etablering av snødeponier. Et snødeponi er per definisjon et deponi der snømasser tilkjøres fra andre eiendommer. Vi har derfor laget veileder som forklarer anbefalt fremgangsmåte for å etablere dette. 

Etablering av et slikt snødeponi er søknadspliktig etter plan og bygningsloven.  Det må det også foreligge en tillatelse etter forurensningsloven, her er Statsforvalter forurensningsmyndighet. Før du kan lagre snø fra andre eiendommer på din eiendom må du altså ha tillatelser fra begge lovverkene.

Snø kan inneholder mye forurensning i form av metaller og organiske miljøgifter, samt mikroplast og søppel. Selv om snøen kommer fra lite trafikkerte boliggater, skolegårder eller parkeringsplasser kan snøen inneholde stoffer som kan medføre en fare for forurensning. Veisalt anses som forurensning, og snømasser som kan inneholde salt kan bli vurdert som urene masser.  I Moss kommune er det salt i pukken som benyttes til å strø mindre trafikkerte boligveier, fortau, skoleplasser o.l. Snø som hentes fra slike områder er derfor ikke nødvendigvis rene masser. 

Les hvordan du kan etablere et slikt deponi i vår veileder: Snødeponi