Moss kommune

Underrettelse om kartlegging av stengsler i strandsonen i Larkollen

Moss kommune har en lang og flott strandsone og er opptatt av å sikre at den er tilgjengelig for allmenheten, slik at alle kan ferdes fritt der. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark, uavhengig av hvem som er grunneier. Dette er lovfestet i friluftsloven.

Moss kommune skal i gang med å undersøke om det er stengsler som hindrer allmenheten i å utøve friluftsliv langs strandsonen. Kommunen skal kartlegge om det er satt opp gjerder, skilt og andre stengsler, som begrenser muligheten til å bevege seg fritt i strandsonen. Dette er en oppfølging av friluftsloven § 13, som lyder som følgende:

 «Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett.». Hele friluftsloven finnes på www.lovdata.no.


Plan for befaringen
Representanter fra kommunen vil i første omgang befare to delstrekninger av strandsonen i Larkollen. Befaringen vil gjennomføres mandag 29. november kl. 09:00 til ca. kl. 16:00. 

 

Dato

Klokkeslett

Delstrekning

Mandag 29.11.2021

Ca. 09:00 – 12:00

Festningen - Hvitnesberget     

Mandag 29.11.2021

Ca. 13:00 – 16:00

Engholmstranda - Signes      

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om gjennomføringen av befaringene eller spørsmål om lovligheten av tiltak på din eller noen andre sin eiendom.

Vi oppfordrer alle til å sende inn opplysninger om gamle stier, bruksforhold eller andre relevante opplysninger om områdene.