Moss kommune

Strandsonen skal være for alle

Moss kommune skal finne og rydde opp i ulovlige og tiltak hindringer i strandsonen.

I Moss har vi en lang kystlinje med helt fantastisk natur. Kystlinjen og strandsonen er viktig for veldig mange mossinger, turister og andre besøkende som bruker områdene til friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser. Nå er det bestemt at kommunen skal kartlegge og rydde opp i ulovlige hindringer strandsonen!

Skal sikre tilgang til strandsonen

I Norge er det sånn at alle har rett til fri tilgang til sjø og natur, og derfor er det ganske streng lovgivning rundt dette. Samtidig vet vi at det er stort press på strandsonen i hele landet, også i Moss. Moss kommune skal finne og rydde opp i ulovlige hindringer og tiltak i strandsonen.

- Målet er å sikre tilgang til strandsonen for allmennheten, sier Torunn Årset, direktør for plan, miljø og teknikk i Moss kommune.

- Målet er å sikre tilgang til strandsonen for allmennheten, og det første vi gjør er å kartlegge omfanget av ulovlige hindringer, sier direktør for plan, miljø og teknikk, Torunn Årset. – Det ønsker vi å få til ved hjelp av informasjonsinnhenting, dialog og befaringer, legger Årset til. 

- Når arbeidet med kartleggingen er ferdig vil kommunen følge opp det som er ulovlige hindringer slik at de ikke lenger er til hinder for allmennheten, sier Årset.

Hvordan skal kartleggingen skje? Og hva er ulovlige hindringer og tiltak?

I arbeidet med kartlegging vil vi innhente informasjon fra egne besiktigelser, kommunens flyfoto og skråfoto, dialog med folk og bedrifter som har bygget i strandsonen, og innbyggere. Vi skal passe på å gi god informasjon om hvordan vi går fram og jobber blant annet på nettsidene våre, og gjennom andre kanaler slik at befolkningen og berørte får god informasjon underveis i arbeidet.  

Det er lovverket vårt som definerer hva ulovlige hindringer og tiltak er, og i dette arbeidet er det plan- og bygningsloven og friluftsloven som legger føringer for det som defineres som hindringer og tiltak. I tillegg legger kommuneplanen for Moss kommune føringer for blant annet friluftsliv, tilgang til strandsonen og hva som kan bygges i 100-metersonen. 

Etter plan- og bygningsloven er det blant annet brygger, terrasser, plattinger med mer som skal følges opp. Etter friluftsloven er det for eksempel gjerder, flaggstenger, skilt, hekker, og privatiserende elementer som utemøbler, blomsterpotter, gressplen og steinsetting.  

Du kan lese mer om arbeidet som skal gjøres her:

Politisk ønske

Utvalg for plan, bygg og teknikk har etterspurt et konkret prosjekt knyttet til oppfølging av mulige ulovlige hindringer i strandsonen, og i januar har de folkevalgte i både Hovedutvalg for plan, bygg og teknikk og Hovedutvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø fått forelagt planene. I møtene 23. og 25. januar ble det lagt fra en skisseplan i for begge hovedutvalgene. Dette ble godt mottatt av de folkevalgte, som ser frem til at arbeidet med dette følges opp.