Moss kommune

Søknad om støtte til brøyting av private veier i tidligere Rygge kommune

Kommunestyret bevilget 2. november 2021 250 000 kroner til vintervedlikehold av private veier, som tidligere ble vedlikeholdt av kommunen i gamle Rygge kommune. Bevilgningen gjelder for brøyting og strøing av disse veiene i perioden fra 1.10.2021 til og med 31.12.2021. 

Kommunen vil fordele bevilgningen forholdsmessig ved mottatt søknad innen søknadsfristen 15.6.2022.

Link til digitalt søknadsskjema finner du nedenfor.

Du kan sende inn søknad dersom:

 • Du er enebruker av privat vei som tidligere ble brøytet og strødd av Rygge kommune.
 • Du representerer et veilag til privat vei som tidligere ble brøytet og strødd av Rygge kommune. Det kan kun sendes en søknad pr. veilag.
 • Kostnadene du søker støtte til er for brøyting og strøing av den private veistrekningen i perioden 1.10.2021 - 31.12.2021.
 • Du kan dokumentere kostnadene.

I søknaden må du:

 • Dokumentere deg som søker via ID-Porten (MinID, BankID, Buypass ID, COMMFIDES)
 • Oppgi gårdsnummer og bruksnummer for eiendommen(-e) som er tilknyttet til den private veistrekningen
 • Oppgi kontonummer stønaden eventuelt skal utbetales til.
 • Søker du på vegne av et veilag, må du oppgi navnet på veilaget, din rolle i veilaget og bekrefte at du har de nødvendige fullmaktene fra veilaget for å administrere og motta stønaden.
  Du kan laste opp dokumentasjon på din rolle og nødvendig fullmakt i veilaget.
 • Oppgi hvor mange meter den private strekningen er som du søker om støtte til, du må også markere strekningen i søknadsskjemaets kartløsning.
 • Oppgi en totalsum for dokumenterbare medgåtte kostnader enebruker/veilaget har hatt for brøyting og strøing i perioden 1.10.2021 til og med 31.12.2021.
 • Legge ved dokumentasjon på kostnader ved å laste opp bilder av kvitteringer/avtale i skjemaet

Søknadsfrist og behandling av søknad:

Søknadsfristen er 15.6.2022, søknader mottatt etter dette vil ikke bli behandlet.

Kommunen starter behandlingen av søknadene etter at søknadsfristen har gått ut. Støtten vil fordeles forholdsmessig mellom mottatte søknader, på bakgrunn av antall meter vei kommunen tidligere brøytet for veilaget eller enebruker. Det gis ikke støtte utover dokumenterte kostnader.

Søknadsskjema:

Søknadskjema for støtte til brøyting av private veier i tidligere Rygge kommune