Nå starter arbeidet med å utvikle detaljregulering for Vestre Huggenesvei 61, 63 og 65

Formålet med planen vil være å legge til rette for virksomhet for gjenbruk av tegl på eiendommene Vestre Huggenesvei 61-63. Østavind Arkitekter utvikler planen på vegne av forslagstiller Vestre Huggenesvei 63 AS. 

Ønsker du å gi innspill til planarbeidet er firsten for dette satt til 23.6.2023

Vestre Huggenesvei 63 AS vil på sikt ha behov for ny bygningsmasse og rammebetingelser for ny bebyggelse innenfor planområdet skal avklares i arbeidet med planen. Reguleringsformål er næringsbebyggelse, med mulig underformål industri og lager. 

Alt areal innenfor planområdet er pr. i dag uregulert. I kommuneplanens arealdel er eiendommene 61 og 63 avsatt til næringsbebyggelse, mens eiendommen 65 er avsatt til LNF-formål. For ytterligere informasjon om planarbeidet se vedlagt planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og kartutsnitt som viser planområdet.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning, nærmere begrunnelse finnes i referatet fra oppstartsmøtet.

Du kan gi innspill til planarbeidet

Innspill kan sendes til Østavind Arkitekter.
Postadresse: Østavind Arkitekter, Dronningens gate 30, 1530 Moss
E-post: kg@ostavind.no

Har du spørsmål?

Du kan ta kontakt med:
Kristine Gulliksen - epost: kg@ostavind.no, telefon: 969 42 513
Daniel Eggereide - epost: de@ostavind.no, telefon: 482 70 415

Vedlegg:

Vestre Huggenesvei 61, 63 og 65
Tittel Publisert Type
Planinitiativ Vestre Huggenesvei 61, 63 og 65

26.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert planinitiativ.pdf
Kartutsnitt planområde Vestre Huggenesvei 61, 63 og 65

26.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20230322 Forslag til varslingsområde.pdf
Referat oppstartsmøte Vestre huggenesvei 61, 63 og 65

26.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartsmøte Vestre huggenesvei 63.pdf