Moss kommune

Hvem skal få Moss kommunes kulturpris og kulturstipend 2022?

Moss kommune skal dele ut både kulturpris og kulturstipend for 2022 og nå vil vi ha forslag på kandidater og søknader innen fristen som er 15. oktober 2022. 

Kulturpris
Moss kommune kan hvert år dele ut en kulturpris til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte en aktiv kulturinnsats ut over det vanlige.
Formålet med kulturprisen er blant annet å hedre de som har utmerket seg med en betydelig innsats i byens kulturliv. Kulturprisen skal være en takk og en anerkjennelse fra kommunen til personer og organisasjoner som har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Moss kommune. Begrunnede forslag på kandidater sendes til post@moss.kommune.no innen 15. oktober 2022. 

KulturstipendMannskoret MAS (bildet) og Larkollteamet ble tildelt kulturprisen for 2020. 
Moss kommune kan også dele ut et kulturstipend til utøvende kunstnere bosatt i Moss som er knyttet til byen eller forutsettes å kunne gjøre en innsats for kulturlivet i Moss.  Kulturstipendets hovedformål er å hjelpe og inspirere utøvende kunstnere bosatt i Moss, samt tjene som stimulans til fortsatt innsats for kulturlivet i Moss.
Søkere av kulturstipendet skal grunngi sin søknad best mulig. Det skal utarbeides budsjett og framdriftsplan for tiltaket som skal legges ved søknaden. Tidligere tildelt stipend eller andre søknader om støtte som det ikke foreligger svar på, skal så langt som mulig oppgis i søknaden.
Søknad sendes post@moss.kommune.no innen 15. oktober 2022.