Har du lyst til å være med i etikkrådet for kommunalområdet helse og mestring i Moss?

Moss kommune søker etter to personer som vil være med i etikkrådet for kommunalområdet helse og mestring.

Etikkrådet drøfter saker som helsepersonell, pasienter, brukere, beboere eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi saken innebærer verdikonflikter og/eller etiske dilemmaer. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen. Etikkrådet kan da bistå med en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål, på en tverrfaglig og systematisk måte. Etikkrådet er ikke en klageinstans, men gir råd i konkrete saker. Det er behandlingsansvarlig helsepersonell som har den endelige beslutningsmyndigheten. 

Etikkrådet for helse og mestring skal:

  • fremme samtale og refleksjon om etiske problemstillinger blant ansatte i hele kommunalområdet,
  • på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses, og være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet slike problemer i forkant eller etterkant, og
  • bidra til at innbyggerne får gode, likeverdige og etisk forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Etikkrådet skal ha en bred sammensetning, og medlemmene i rådet vil få opplæring i etisk drøfting. Medlemmene skal ikke representere sine yrkesgruppers interesser eller fagsyn, men gjennom sine ulike ståsteder og kompetanse sørger de for at rådet får perspektivrikdom. Rådet er livssynsnøytralt, og medlemmene har taushetsplikt. Etikkrådet får veiledning av Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo. 

Det tar tid å bygge opp erfaring i etisk refleksjon, og vi søker derfor etter personer som kan delta over tid (medlemmene utnevnes for to år av gangen, med mulighet for forlengelse). Rådet vil møtes omtrent hver fjerde uke, og møtene vil vare ca. to timer.
 

Etikkrådet består av

Etikkrådet består av
Beskrivelse/funksjon Navn per mars 2024
Leder, som leder møtene Elin Hågensen
Sekretær, som innkaller til møtene og skriver referat mv. Steinar Gunnar Herheim
2 Innbyggerrepresentanter Utlysning
Lege Kristian Krogshus
To ansatte i helse og mestring Bodil Johannessen, Marte Borgmo Morvik
Prest, ev. annen representant for livssyns-/trossamfunn ved diakon Karen Elisabeth Lund Dahl

    

De to innbyggerne rekrutteres bredt gjennom en utlysning. Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at etikkrådet skal gjenspeile befolkningen for øvrig. Vi ønsker derfor et mangfold av søkere og oppfordrer alle interesserte til å søke uavhengig av bakgrunn. De øvrige medlemmene oppnevnes av direktør for helse og mestring. Medlemmene oppnevnes for to år. Vederlag for oppmøte gis etter satser for politiske råd. Opplæring blir gitt gjennom innføringskurs fra Senter for Medisinsk Etikk.

Slik sender du søknad

Er dette noe for deg? Send en kort søknad der du forteller litt om hvem du er og hvorfor du ønsker å bli med i etikkrådet til etikkradet@moss.kommune.no

Søknadsfrist: 10.06.24. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte leder for Etikkrådet: Elin Hågensen, tlf: 941 30 132.