Moss kommune

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

  Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer særskilt.

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke støtte fra denne ordningen.
 • Det er kun kommuner eller fylkeskommuner som kan søke tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp (loser/ungdomsloser).
 • Tilskuddsordningen består nå av en ny og sammenslått ordning som tidligere var de tre tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og « Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

 

Det kan søkes om tilskudd til følgende aktivitetstyper for inntil en tre-årsperiode

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
 • Jobbtilbud og veiledning 
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort 
 • Aktivitetsguide 
 • Los/ungdomslos 
 • Åpen møteplass 
 • Utprøving av arbeidsmodeller 
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen 
 • Annen lokal aktivitet 
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

Mer informasjon om tilskuddsordningen kan finnes her:
Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i forskriften, veileder for søkere og krav til rapportering. 

Søknadsskjema:
Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs  søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfristen er 17. desember 2021

Mer informasjon : Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Søknadsskjema: https://soknadsportal.bufdir.no/#login