Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Planer på høring
Publisert 17.02.2017

Det varsles oppstart av planarbeid for parkområdet bak den gamle Triovingbebyggelsen.

Publisert 24.01.2017

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny bruforbindelse over Mosseelva fra krysset Storgata/Gudes gate/Henrich Gerners gate i sør til Verket i nord. Verket er i ferd med å gjennomgå en omfattende transformasjon fra industri/næring til en ny bydel. Den nye bruforbindelsen over Mosseelva vil være et viktig element for å knytte Verket (og andre områder nord for elva) sammen med viktige destinasjoner i sentrum. Det er gitt tydelige politiske signaler om at den nye brua skal være forbeholdt kollektivtrafikk, gående og syklende. Eiendom 2/1173 (Gudegården) er innlemmet i reguleringen med sikte på å regulere denne til bevaring.

Publisert 24.01.2017

Bystyret i Moss vedtok 14. november 2016 områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad. Det foreligger innsigelse fra Jernbaneverket til kommunens rekkefølgebestemmelse. Rekkefølgebestemmelsen ble tatt inn for å sikre Moss havns kapasitet under byggeperioden. 12.desember vedtok bystyret i Moss å gjøre den vedtatte planen rettskraftig med unntak av forholdet knyttet til innsigelsen. 

 

Publisert 13.01.2017

MOVAR ønsker å utvide sin avfallsvirksomhet, herunder mottaksanlegg, lagerarealer og deponiområde sørover, for å sikre videre drift ved Solgård Avfallsplass. Det varsles om oppstart av detaljplanlegging inkludert konsekvensutredning for området. Forslag til planprogram sendes samtidig ut til høring.

Frist for eventuelle merknader er 22 februar 2017   

Publisert 10.01.2017

Forslaget ute til høring beskriver utbygging av boliger med tilhørende utearealer, adkomstveier og parkering.
Frist for å komme med innspill til forslaget er 10 mars 2017.

Publisert 25.11.2016

Bystyret vedtok 14. november detaljreguleringsplanen for Godset 1 og 3

Publisert 16.11.2016

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Planen vil bli utført som detaljreguleringsplan.
Målet er å videreføre boligfortetting på Kambo og integrere ny boligbebyggelse.
Planområdets areal er på 40.000m2, og det foreslås ny boligbebyggelse med omkring 50 eneboliger i rekke og rekkehus.

Publisert 16.11.2016

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12 -14 varsles det om igangsetting av arbeid
med omregulering for: 

Del av «Områdereguleringsplan for Nore og Vanem», vedtatt 24.11.2014, nærmere bestemt del av område I/L2.

Publisert 28.10.2016

Bystyret vedtok planen 17. oktober.  Den legger til rette for bygging av ny boligblokk på den den gamle «Drosjetråkka».

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)